Turbolance (Coming Soon)

เมื่อผู้เล่นปล่อยตัวเองจากจุดสตาร์ทด้วยห่วงยางสไลด์ลงมาด้วยความเร็วสูง ผู้เล่นจะพุ่งขึ้นไปยังแผ่นสไลด์ขนาดใหญ่สูง 18 เมตรและสไลด์กลับลงมาในอีกลู่หนึ่ง ผู้เล่นจะรู้สึกตื่นเต้นราวกับนั่งรถไฟเหาะ

 


Copyright © 2021 dinowaterpark.com. All rights Reseverd.